sreda, 16 september 2020 14:56

KORONAVIRUS - VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Dopolnitev dokumentacije s področja varnosti in zdravja pri delu in virus SARS-CoV-2

 

Pandemija COVID-19 je v svetu še naprej v polnem razmahu, pojavljajo se nove okužbe v Sloveniji in njeni soseščini, zato je potrebno v nadaljevanju še vedno izvajati in upoštevati veljavne ukrepe tudi v delovnem okolju. 3. junija 2020 je bil SARS-COV-2 celo uvrščen na seznam bioloških dejavnikov v Direktivi o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu (človeški patogen iz rizične skupine 3), za katere je znano, da okužijo ljudi. Delodajalcem svetujemo, da pregledajo obstoječe dokumentacije in interne akte s področja varnosti pri delu, saj jih bo verjetno treba dopolniti.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list RS, št. 43/11) delodajalcu nalaga obveznost zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu. To vključuje tudi preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje nevarnosti pri delu, obveščanje in usposabljanje delavcev z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi.
Delodajalcem v dani situaciji svetujemo pregled obstoječe dokumentacije in internih aktov s področja varnosti pri delu, saj bodo verjetno potrebne dopolnitve le-te.

Izdelava revizije ocene tveganja

Pri tej je treba upoštevati nova tveganja na delovnem mestu (identifikacija delovnih mest s povečanim tveganjem za okužbo, definicija drugih morebitnih kritičnih točk v podjetju …).
V aktualni situaciji namreč ukrepi, ki jih delodajalec zagotavlja na podlagi obstoječe ocene tveganj delovnih mest, praviloma ne zadostujejo. Zato je potrebno sprejeti in izvajati dodatne ukrepe, s katerimi delodajalci v največji možni meri zagotavljajo varno in zdravo delo delavcem v danih okoliščinah. Pri tem so mu lahko v pomoč priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (https://nijz.si/sl), Združenja za medicino dela (https://www.anticovid.zmdps.si) in drugih pristojnih inštitucij.
Za izdelavo revizije dokumentacije se obrnite na vaše izvajalce storitev s področja varnosti pri delu, po potrebi tudi na izvajalce medicine dela. V primeru, da imate pogodbo z mesečnimi obračuni (pavšal), vam svetujemo, da preverite ali so revizije oziroma dopolnitve dokumentacije morebiti že vključene v ceno.

Usposabljanje delavcev

Delavce je potrebno usposabljati in ozaveščati tudi glede tveganj in ukrepov, ki se nanašajo na nevarnosti okužbe virusom COVID-19.
Obveščanje in usposabljanje delavcev o splošnih in individualnih higienskih ukrepih, načinu dela v organizaciji in obnašanju na delovnem mestu se lahko izvaja tudi preko zloženk, oglaševalskih desk, intraneta, množičnih medijev in drugih oblik komuniciranja.

Obveščanje delavcev

Delodajalci naj opozorijo delavce, ki so bolni, da ostanejo doma. Oseba, ki izkazuje simptome ali znake okužbe dihal, naj ne hodi na delovno mesto, doma pa naj dosledno upošteva navodila samoizolacije.

Dolžnosti delavcev

Tudi delavec je po zakonodaji dolžan obveščati delodajalca o vsaki pomanjkljivosti, škodljivosti, okvari ali drugem pojavu, ki bi pri delu lahko ogrozil zdravje in varnost delavca ali zdravje in varnost drugih oseb (50. člen ZVZD-1). Priporočamo, da delavce seznanite z obveznostjo obveščanja (preko oglasne deske, osebno oziroma kot je v podjetju praksa).
Delavec je delodajalca dolžan seznaniti v primeru spodaj navedenih okoliščin:
– če je, ali sumi, da bi lahko bil okužen s COVID -19,
– če je bil v zadnjih 14 dneh v stiku s kom, ki je okužen s COVID-19,
– če je bil v zadnjih 14 dneh v stiku s kom, za katerega sumi, da je okužen s COVID-19,
– če je bil v zadnjih 14 dneh v stiku s kom, ki je ali je bil v karanteni,
– če je bil v zadnjih 14 dneh v stiku s kom, ki je bil v tem času v tako imenovanih rizičnih državah.
Ne glede na boljšo epidemiološko situacijo je virus še vedno prisoten, zato je potrebno upoštevati ukrepe in higienske navade ter temu prilagoditi dokumentacijo v podjetju ter poskrbeti za ustrezno obveščanje.

 

Vir: revija Obrtnik podjetnik, št. 7-8/2020