sreda, 26 avgust 2020 12:18

LICENCA SKUPNOSTI - novi pogoji za pridobitev licence in roki za uskladitev že izdanih licenc

NOVI POGOJI ZA PRIDOBITEV LICENCE SKUPNOSTI ZA PREVOZOV POTNIKOV IN BLAGA

Zakon o prevozih v cestnem prometu ( Ur.l. 67/2019), ki velja od 23.11.2019 in Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu ( Ur.l. 102/2020), ki velja od 6. 8. 2020, določa nove pogoje za pridobitev licence skupnosti in roke za uskladitev obstoječih licenc.

Spremembe zakona in pravilnika se nanašajo na licence Skupnosti, na pogoje za pridobitev nacionalne licence za prevoz blaga, potnikov in taksi prevoze, ne vplivajo.

Nelojalna konkurenca zahtevala spremembo zakonodaje

Zaradi dodatnega preprečevanja nelojalne konkurence (v Sloveniji je odprlo prevozno podjetje že preko 600 podjetij), so spremembo zakonodaje predlagali predstavniki prevoznikov. Trenutno obstaja kar nekaj prevozniških podjetij, ki imajo sicer podjetje ustanovljeno v Sloveniji, vse operativne dejavnosti glede prevozov pa izvajajo iz drugih držav. Vozniki v teh podjetjih največkrat niti niso zaposleni v Sloveniji, ali pa so zaposleni, pa v Sloveniji ne prebivajo.
Delovanje teh podjetij glede na pogoje dela voznikov in plačil za njihovo delo sicer res meče slabo luč na vse slovenske prevoznike, vendar so se zaradi spremenjene zakonodaje zaostrili pogoji za vse, zlasti pa za mikro in male prevoznike, namesto, da bi pristojni organi razrešili sporno delovanje nelojalnih podjetij.

 Roki za uskladitev licenc skupnosti

LICENCA NOVI POGOJI ROKI ZA USKLADITEV avg 2020

 

POGOJI ZA PRIDOBITEV LICENCE SKUPNOSTI

Prevozniki, imetniki licence skupnosti, morajo do zgoraj navedenih rokov uskladiti pogoje glede upravljavca prevozov, števila zaposlenih voznikov in drugih zaposlenih ( administracija, mehaniki, disponenti...), prostora, opremljenosti prostora, prosotnosti na sedežu. 

1. UPRAVLJAVEC PREVOZOV

Prevozniki, ki so imeli na dan 23. 11. 2019 veljavno izdano licenco Skupnosti, morajo do 23. 11. 2020 izpolnjevati pogoj upravljavca prevozov pod novimi pogoji :
  • Če je upravljavec prevozov lastnik (več kot 50-odstotni, samostojni podjetnik posameznik) druga dokazila niso potrebna, ni omejitev glede števila podjetij in vozil.
  • Če je upravljavec prevozov zaposlen pri prevozniku, mora biti zaposlen po pogodbi o zaposlitvi za polni delovni čas. Upravljavec je lahko samo v enem podjetju.
  • Če je zunanji/pogodbeni upravljavec prevozov, je lahko samo v enem podjetju, ki ne sme imeti skupno več kot pet vozil:

2. PRISOTNOST NA SEDEŽU

V času uradnih ur podjetja mora biti v prostorih podjetja na sedežu podjetja ali podružnice ali poslovne enote, vpisane v poslovni register AJPES, prisotna najmanj ena zaposlena oseba. Uradne ure podjetja se določijo v delovnih dneh med 7. in 17. uro v trajanju najmanj 6 ur dnevno. Če podjetje ne razpolaga z več kot 5 vozili, morata biti upravljavec prevoza ali direktor telefonsko dosegljiva v času uradnih ur in se v primeru nadzora v podjetju odzvati v skladu z navodili nadzornega organa ter v primeru odreditve nadzornega organa priti na sedež podjetja v roku, ki ga določi nadzorni organ.
Podjetje objavi uradne ure na vidnem mestu pri vhodu v prostore oziroma na svoj poštni nabiralnik, če ima sedež podjetja v večstanovanjskem objektu, ter jih priglasi k izjavi izdajatelju licenc.
3.USTREZNOST PROSTORA
Prevoznik mora imeti na sedežu podjetja ali podružnice v lasti ali najemu najmanj en prostor ustrezne velikosti glede na število vozil, kot je določeno v tabeli:

 LICENCA NOVI POGOJI PROSTOR avg 2020

K vlogi za pridobitev licence Skupnosti se priloži
  • – izjava z navedbo velikosti in lokacije prostora, ki se bo uporabljal za izvajanje dejavnosti podjetja;
  • – identifikacijski podatki o objektu (parcelna številka, katastrska občina),– če vlagatelj ni lastnik prostorov, tudi pogodbo o pravici razpolaganja s tem prostorom, pri čemer se isti prostor za izpolnjevanje pogojev za pridobitev licence lahko uporablja oziroma uveljavlja samo za eno podjetje
  • – izjava, da ni nobene druge pravne ali dejanske ovire, ki bi vlagatelju preprečevala, da bi navedene prostore lahko uporabljal ves čas veljavnosti licence Skupnosti.
Podjetje v teh prostorih hrani poslovno dokumentacijo, zlasti vse računovodske dokumente, kadrovsko dokumentacijo, dokumentacijo s podatki o času vožnje in počitka ter druge dokumente, povezane z izpolnjevanjem pogojev za pridobitev licence Skupnosti.
4.USTREZNOST OPREME V PROSTORU
Prevoznik mora imeti v prostorih v lasti ali najemu najmanj naslednjo opremo:
  • osnovno komunikacijsko opremo (najmanj internetni priključek in telefon, osebni računalnik oziroma delovna postaja),
  • pisarniško opremo (najmanj pisarniško pohištvo za vsakega zaposlenega).

K vlogi za pridobitev licence Skupnosti se priloži seznam komunikacijske in pisarniške opreme in izjavo, da vlagatelj dejansko razpolaga s to opremo.

Priloga:

NOVO - Izjava glede sedeža

NOVO - izjava zaposleni